Regulamin

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z portalu pod adresem pozyczki-online.info prowadzonego przez firmę WEB-NET, z siedzibą w Legionowie, 05-120, ul. Leśna 4/94, numer NIP 5361588968, zwaną dalej pozyczki-online.info.

 

§ 1

DEFINICJE POJĘĆ

O ile wprost nie wynika coś innego z postanowień niniejszego Regulaminu, pojęciom w nim użytym nadaje się poniższe znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez WEB-NET.

pozyczki-online.info – oznacza domenę pozyczki-online.info do której wszelkie prawa posiada  WEB-NET, z siedzibą w Legionowie, 05-120, ul. Leśna 4/94, numer NIP 5361588968.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu pozyczki-online.info.

Portal pozyczki-online.info – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez WEB-NET, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez WEB-NET, a także innych zasobów sieci.

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez WEB-NET, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez WEB-NET, a także innych zasobów sieci Internet.

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez pozyczki-online.info, w tym:

 • Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)
 • Usługi komunikacyjne – umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji stronie portalu pozyczki-online.info.
 • Usługi wyszukiwania – umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach WEB-NET (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w portalu pozyczki-online.info).
 • Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w portalu pozyczki-online.info na zlecenie Partnerów.

Partner – oznacza podmiot współpracujący z WEB-NET.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady korzystania z portalu pozyczki-online.info, zakres odpowiedzialności WEB-NET. oraz wszelkie inne informacje porządkujące.
 • Korzystając z portalu pozyczki-online.info Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
 • WEB-NET udostępnia portal, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Partnerów. W przypadku takich serwisów do usług świadczonych przez WEB-NET zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów

 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

 • hardware,
 • połączenie z siecią Internet,
 • aktualną wersję przeglądarki internetowej,
 • inny oprogramowanie wymagane przez Usługi lub dla prawidłowego korzystania z Treści cyfrowych.

WEB-NET zastrzega, że w przypadku portalu dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

§ 4

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach portalu pozyczki-online.info lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron portalu pozyczki-online.info oraz rozwiązana z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu URL wybranych przez niego stron internetowych nie zawierających treści udostępnianych w ramach portalu pozyczki-online.info.

 

§ 5

OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownik uprawniony jest do korzystania z portalu pozyczki-online.info w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z portalu pozyczki-online.info w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WEB-NET ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PORTALU POZYCZKI-ONLINE.INFO

 • WEB-NET zastrzega, że korzystanie z portalu pozyczki-online.info możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 • WEB-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z portalu pozyczki-online.info w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • WEB-NET nie utożsamia się ze wszystkimi poglądami wyrażonymi w umieszczonych na portalu pozyczki-online.info komentarzach.
 • WEB-NET nie udziela gwarancji, że korzystanie z portalu pozyczki-online.info przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości portalu pozyczki-online.info, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez WEB-NET.
 • WEB-NET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do portalu pozyczki-online.info, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 • WEB-NET zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu pozyczki-online.info, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 • WEB-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu pozyczki-online.info, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami.

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • WEB-NET udostępnia w portalu pozyczki-online.info chronione prawem autorskim materiały, a przyjęty w portalu pozyczki-online.info wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 • WEB-NET udostępniając w portalu pozyczki-online.info treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 • WEB-NET udostępnia w portalu pozyczki-online.info treści, do których prawa autorskie przysługują WEB-NET, opatrzone znakiem „© 2016 Pożyczki-Online.info”.
 • Użytkownicy portalu pozyczki-online.info są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 • Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 • Udostępniając własne treści w portalu pozyczki-online.info Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a WEB-NET udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

§ 8

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • WEB-NET gwarantuje Użytkownikom portalu pozyczki-online.info prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 • WEB-NET w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • W ramach świadczenia niektórych Usług WEB-NET zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 • WEB-NET zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 • WEB-NET gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 • WEB-NET gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa.

 

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 • WEB-NET zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 • Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie portalu portalu pozyczki-online.info pod adresem https://pozyczki-online.info/regulamin/.
 • Korzystanie przez użytkownika z portalu portalu pozyczki-online.info po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.